Whisper of the Heart

Whisper of the Heart

A live-action sequel to the animated Studio Ghibli film "Whisper of the Heart".

TitleWhisper of the Heart
Original Title耳をすませば
Release DateSeptember 18th, 2020
GenreRomance
DirectorYuichiro Hirakawa
Nana Seino
Nana Seino
Shizuku
Tori Matsuzaka
Tori Matsuzaka
Seiji
September 18th, 2020
/* */